X
تبلیغات
مهارت

مهارت
جغرافیا ومطالب گوناگون دیگر 
قالب وبلاگ

نمونه سوالات درس علوم اجتماعی اول  راهنمایی


وقت:50 دقیقه  ص

به نام خـــــــــــدای دانا

نام:   نام خانوادگی:

نام  کلاس:

دوره راهنمایی سال  اول    امتحان  اجتماعـــــــی

نام پدر :

 

 

االف -   گزینه ی صحیح را انتخاب کنید : ( هر مورد 5/0نمره)

1- داشتن برنامه ی روزانه برای فعالیت های خود نشانه ی کدام ویژگی در افراد است ؟

الف - احساس مسئولیت                      ب- همکاری                     ج- نظـم                  د- مشورت           

   

2-  کدام یک از کارهای زیر از وظایف مادر خانواده ی عشایری نیسـت ؟

الف – فروش تولیدات خانگی                      ب- نگهداری فرزندان        ج- تهیه ی لبنیا ت                  د- دوشیدن شیر

 

3- برادران وخواهران ما در فلسطین به چه علت  اعضای خانواده ی خود را از دست داده اند ؟

الف- جنگ با سربازان اشغالگر قد س    ب-دراثر زلزله                            ج- دراثر سیل                  د- مورد ب وج

                                                                

4- انجام کارها  باعلا قه ، دلسوزی ، درست وبه موقع به چه معناست؟                   

الف- ازخود گذشتگی                                 ب- احساس مسئولیت     ج-  تقسیم وظا یف            د- همکاری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ب- کدام یک از موارد زیر صحیح وکدام یک غلط است: ( هر مورد 5/0نمره)     

 

1- در بیشتر خانواده ها مادر سرپرست خانواده است؟                            ص O      غ O

 

2- رهبر خانواده باید نظریا ت وانتقادهای سایر اعضای خانواده رابپذیرد ؟   صO      غO

 

3- طفل شیر خوار موجودی بسیار توانا است ؟                                      صO      غO

 

4- نیاز های دسته ی اول را نیاز ها ی  مادی می نامند ؟                          صO      غO

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج- جملات زیر را کامل کنید : ( هر مورد 5/0نمره)

 

1- هریک از وظایفی که اعضای خانواده بر عهده دارند -------------می نا مند .

 

2- ما انسانها برای -------------- -- دائماً با اطرافیان خود مشورت می کنیم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د-  به سوالات زیربا دقت  پاسخ دهید : 

1- کدام یک از نیاز های زیر مادی وکدام یک غیر مادی است ؟ (1)

الف- رابطه با خدا              ب- اکسِیژن                 ج- احساس امنیت                   د- خوراک

 

2- دو پیشنهاد برای جلوگیری از هدر رفتن آب بنویسید.(1)

 

 

3- دو مورد از نتایج همکاری ضعیف را در خانواده بنویسید.(1)

 

 

4-چهار مورد از ویژگی هایی که   افراد مورد مشورت ما باید آنرا دارا باشند کدامند؟ (1)

                                                                                                                                               

 

 

 

وقت:50 دقیقه  ص 2

به نام خـــــــــــدای دانا

نام:   نام خانوادگی:

نام  کلاس:

دوره راهنمایی سال  اول    امتحان  اجتماعــــــــی

نام پدر :

 

5- شما برای افزایش نظم در خانواده چه کمکی می توانید بکنید؟ ( دو مورد بنویسید).(1)                                                

 

 

6- وجود رهبر در یک گروه ورزشی چه ضرورتی دارد ؟ شرح دهید.(1)

 

 

7- سه  گروه داوطلبانه ویک  گروه غیر دواطلبانه نام ببرید.(1)

 

 

8- آیا خانواده ها هم می توانند برای خود برنامه داشته باشند ؟ مثال بزنید.(1)

 

 

9-اگر گروه در مسیر درستی عمل نکند وظیفه هریک از اعضا چیست ؟ (1)

 

 

10- هدف از تشکیل گروه محلی چیست؟ (1)

 

 

 

۱۱- دو مورد از وظایف رهبر خانواده را بنویسید.( 2)

 

 

    12-بین گروه دوستی  شما چه ویژگیها و رفتار هایی  وجود دارد؟ ( دو مورد) ( 1)       

 

 

 

13- اگر شما عضو گروهی باشید ودر آن گروه با مشکلی روبرو  شوید چه می کنید ( راه حل  ارائه دهید)(1)

  

 

 

14-گروه دوستی را با گروه محلی   مقایسه کنید ؟(1 )

 

تاریخ اول

 

 

                                                                                                                               

وقت:50 دقیقه  ص1 نوبت دوم

به نام خـــــــــــدای دانا

نام:   نام خانوادگی:

نام  کلاس:

دوره راهنمایی سال  اول               ریخ   امتحان  تا

نام پدر :

                                                                                                                                          

  الف- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید: (هرمورد 5/.نمره)

1- کدام مورد از افتخارات کوچ نشینان به شمار می رفت؟

الف- قبیله                 ب- تعداد دامها                ج- زندگی در دشتها               د- جنگاوری

2- کدام کشور دنیای قدیم کتابخانه ی بزرگی بوجود آوردند؟ 

الف- آشور                ب- بابل                        ج-  سومـر                          د- ایلام

3- کدام مورد از اقدامات کوروش نیســت؟

الف -  تصرف ماد      ب-  قتل بردیا                ج- تصرف لیدی                   د- جنگ با ماسا ژتها 

4-  اختراع الفبا از مهم تر ین کار های مردم کدام کشور بود ؟

الف – لیدی             ب-  سومر                     ج- فنیقیه                            د- یونان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب- صحیح یا غلط بودن جملا ت زیر را مشخص کنید :  (هر مورد 5/. نمره )

 

 1- بیش ترین معبد های مصر در شهر تب ساخته شده بود ؟          ص   O          غ  O

 

 2- اردشیر طرفدار سر سخت دین مسیحی بود ؟                         ص    O          غ  O

 

3-  رومیها پادشاه خود را فر عون می نامیدند؟                           ص     O         غ  O

 

4- معروف تر ین پایتخت هخامنشیان تخت جمشید نام داشت ؟         ص   O          غ  O

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:  (هر مورد 5/. نمره )

 

   1- کار اصلی  کوچ نشینان ---------- بود .        

   2-  به کسی که حکومت در دست داشت    -----------  می گفتند .

  3- پایتخت ایلام   شهر ---------- نام داشت . 

  4- یکی از قبایل فارس   قبیله --------------  بود .

  5- مشهور ترین پادشاه ساسانی  ------------- نام داشت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د-  به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید : 

  1-  مهم ترین فایده ی مطالعه ی تاریخ در چیست؟ (1 نمره)

 

 

 2- چند فایده ی  استفاده کردن از  چادر توسط  کو چ نشینان  را بنویسید ؟ (1 نمره)

 

 

 3-  چرا روستا نشینان  خانه های خود را نزدیک  یکدیگر  می ساختند ؟ دو علت   آنرا بیان کنید ؟ ( انمره)

 

 4- چه کسی دستور داد قوانین را  بر روی سنگی نوشته ودر میدان شهر قرار دهند ؟ چرا؟ (1نمره) 

وقت:50 دقیقه      ص2

به نام خــــدای دانا

نام:   نام خانوادگی:

نام  کلاس:

           امتحان تاریخ اول   راهنمایی نوبت دوم  

نام پدر :

 

 5- دلایل مهاجرت آریائیها  را در دو مورد بیان کنید؟ (1نمره)

 

 

 

 6- دو دلیل قدرتمند شدن مادها را بنویسید؟ (1نمره)

 

 

 

 

 7- کتیبه ی بیستون یادگار کیست. ودر آن چه نوشته شده است ؟(1 نمره)

 

 

 

 8-  چرا مهرداد دوم پایتخت خود را از صد در وازه  به سلوکیه منتقل کرد؟ (1نمره)

 

 

 

9- دو هدف ار د شیراز  تشکیل سپاه دائمی چه بود ؟ (1نمره)

 

 

 

10- آریوبرزن چه کسی بود  چه کرد. از کار او چه درسی می آموزیم ؟(5/1نمره) 

 

 

 

11- دبیران جزء کدام طبقه ی مردم ساسانی به شمار می رفتند ودارای چه امتیازاتی بودند ؟ (5/1نمره) 

 

 

 

 

12-  خسرو پرویز ساسانی هنگامی که با شورش بهرام چوبین روبرو شد چه کرد  ؟ به نظر شما کار او

 

 درست بود  یا نه ؟ چرا ؟ (5/1 نمره)

 جغرافی اول


 

وقت:60 دقیقه  ص1

به نام خـــــــدای دانا

نام:   نام خانوادگی:

نام  کلاس:

       امتحان جغرافی اول راهنمایی نوبت دوم

نام پدر :

 

الف- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید: (هرمورد5/. نمره )

1- با م دنیا لقب  کدام فلات است ؟

 الف- آناتولی                   ب- تبت                 ج- مغولستان                  د- ایران

 

2- ایران به کدام اقیانوس  نز د یکتر  است؟

الف-  هند                       ب- آرام                 ج- اطلس                       د- منجمد شمالی

 

3- کدام یک از کوههای زیر در گذشته آتشفشانی بوده است ؟

الف – کرکس                  ب- شیر کوه           ج- هزار ولاله زار            د- تفتان

 

4- در کدام نوع آب وهوا اختلاف دمای شب وروز وتابستان وزمستان کم است؟

الف – بیابانی  داخلی        ب- نیمه بیابانی        ج – کوهپایه ای               د- بیابانی کناره ای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب- صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید : (هر مورد 5/. نمره )

 

1 -  ارتفاع نقاط مختلف  زمین را نسبت به سطح آبهای بزرگ زمین اندازه گیری می کنند .   صO    غ O   

 

 2- شهر میبد در ناحیه  ی نیمه  بیابانی  قرار دارد ؟                                                                        صO   غ O  

 

 3-  در دره های زاگرس خشک در ختان بلوط می روید ؟                                                                  صO   غO   

 

 4- دریای  عمان  شوری کمتری نسبت به خلیج فارس دارد ؟                                                            ص O  غ O ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید : (هرمورد5/. نمره)

                                                                                                                                       

1- خلیج فارس ودریای عمان  به وسیله ----------------- به هم مربوط می شوند .

 

2- مهم ترین رود دامنه ی شمالی البرز -------------- نام دارد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د- به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید :

 1- جلگه را تعریف کنید؟ (1 نمره)

 

 

2- دو علت ریزش باران فراوان در ناحیه ی خزری را بنویسید؟ (1 نمره)

 

 

 3- چه عواملی موجب می شود که ساکنان خاور میانه به هم نز دیکتر شوند ؟ (ا نمره )

 

 4- چند مورد از اهمیِّت وفواید جنگل را بنویسید ؟حداقل  دو مورد (1نمره)


 

 

وقت:60 دقیقه  ص2

به  نام خــــــــدای دانا

نام:   نام خانوادگی:

نام  کلاس:

      امتحان جغرافی  اول راهنمایی نوبت دوم 

نام پدر :

 

5- چرا از اوایل بهار تا اوایل پاییز صید ماهی در در یای خزر ممنوع می شود ؟ (1نمره)

 

 

 6- چند پیشنهاد برای حفظ  پوشش گیاهی در مناطق مختلف ارائه دهید ؟ (1نمره)

 

 

 7- تا لاب به چه مکانی گفته می شود ؟ (5/1 نمره)

 

 

8- کشت دیم چه نوع کشتی است ودر کدام بخش های ناحیه ی کوهستانی کشت دیم رواج دارد ؟ (5/1نمره)

 

 

 

9- هر گاه هواپیمایی بخواهد از آناتولی به سمت اقیانوس آرام  بر فراز فلاتها پرواز کند باید بیشتر اوج بگیرد یا کمتر ؟ چرا ؟ (5/1نمره)

 

10- نام رشته کوههای اطراف فلات ایران را روی شکل نشان دهید ؟ (5/1نمره)

 

 

11- به سوالا ت مربو ط به نقشه  پاسخ دهید؟ (3 نمره )

1- نام کشورهمسایه  است ؟

2- نام دریایی است ؟

3- نام تالابی است ؟

4- نام  خلیج فار س  را روی نقشه بنویسید.

 5- نام رود مرزی است ؟

6- نام جلگه ای است ؟

 

[ سه شنبه بیست و یکم تیر 1390 ] [ 12:59 ] [ عزیز ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

مطالب جغرافیایی وسوالات کتب راهنمایی ومطالب گوناگون دیگر
موضوعات وب
امکانات وب