X
تبلیغات
مهارت

مهارت
جغرافیا ومطالب گوناگون دیگر 
قالب وبلاگ

درس اول

1. ایران در کدامیک از قاره ها واقع شده است؟

2. ایران در کدام ناحیه واقع شده است؟

3. وسعت و جمعیت کشور ایران را بنویسید.

4. وسعت ایران نسبت به سایر کشورهای جهان چگونه است؟

5. قاره های کره زمین را نام ببرید.

6. اقیانوس های کره زمین را نام ببرید.

7. ایران با توجه به استوا در کدام نیمکره واقع شده است؟

8. ایران با توجه به نصف النهار مبدأ در کدام نیمکره واقع شده است؟

9. وسیعترین قاره و وسیعترین اقیانوس جهان را نام ببرید.

درس دوم

1. آیا خشکیهای زمین از نظر پستی و بلندی یکسان است؟

2. خشکی های زمین از نظر ارتفاع (پستی و بلندی) به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

3. ارتفاع نقاط مختلف کره زمین را نسبت به چه چیزی اندازه می گیرند؟

4. در سطح کره زمین سرزمین های مختلف را با توجه به چه عواملی نامگذاری می کنند؟

درس سوم

1. بلندترین قله جهان چه نام دارد؟ ارتفاع آن چقدر است؟

2. بلندترین فلات دنیا کدام است؟ لقب آن چیست؟

3. چرا به فلات تبت لقب بام دنیا داده اند؟

4. بلندترین و بزرگترین ناحیه کوهستانی جهان در کجا واقع شده است؟

5. فلات های آسیا را به ترتیب از غرب به شرق نام ببرید.

6. فلات ایران کدام کشورهای را در بر می گیرد؟

7. فلات را تعریف کنید.

8. معمولاً در لبه فلاتها چه چیزهایی (عوارضی) دیده می شوند؟

9. امتداد فلات های آسیا در کدام جهت های جغرافیایی است؟

درس چهارم

1. شکل هندسی فلات ایران چیست؟ چه رشته کوه هایی در اطراف آن قرار دارد؟

2. رشته کوههای اطراف فلات ایران را با ذکر جهت نام ببرید.

3. شکل هندسی فلات ایران را رسم نموده و رشته کوههای اطراف آن را مشخص کنید.

4. در داخل فلات ایران چه مناطقی دیده می شود؟

5. آیا ارتفاع همه نقاط فلات ایران یکسان است؟ توضیح دهید.

6. جلگه را تعریف کنید.

7. ایران کنونی ما شامل چه سرزمین هایی است؟

درس ششم

1. کشور ایران با توجه به چه عواملی به چند ناحیه آب و هوایی تقسیم شده است؟ (نواحی آ ب و هوایی

ایران با توجه به چه عواملی مشخص شده اند)؟

2. سه ناحیه آب و هوایی ایران را نام ببرید.

3. آب و هوای کوهستانی چه مناطقی از ایران را در بر می گیرد؟

4. آب و هوای خزری چه مناطقی از ایران را در بر می گیرد؟

5. سه ناحیه آب و هوایی ایران را به ترتیب وسعت نام ببرید.

6. کشور ما دارای چند استان می باشد؟

7. نوع و مقدار پوشش گیاهی در هر منطقه ای به چه عواملی بستگی دارد؟

8. وسیعترین استان کشور ما چه نام دارد؟ در کدام ناحیه آب و هوایی واقع شده است؟

درس هفتم

1. ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه مقدار از مساحت ایران را اشغال کرده است؟

2. ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه مناطقی از ایران را در بر می گیرد؟

3. ویژگی های آب و هوایی ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی را به طور کلی بنویسید.

4. انواع آب و هوا در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی را نام ببرید.

5. آب و هوای بیابانی داخلی چه مناطقی از ایران را در بر می گیرد؟

6. آب و هوای بیابانی داخلی دارای چه ویژگی هایی است؟

7. چرا در قسمت آب و هوای بیابانی داخلی روز بسیار گرم و شب دما به سرعت کاهش می یابد؟

8. آب و هوای بیابانی کناره ای در چه مناطقی از ایران دیده می شود؟

9. آب و هوای بیابانی کناره ای چه ویژگی هایی دارد؟

10 . چرا در آب و هوای بیابانی کناره ای اختلاف درجه حرارت بین روز و شب و فصول مختلف سال زیاد نیست؟

11 . آب و هوای نیمه بیابانی در چه مناطقی از ایران دیده می شود؟ نام دیگر این آب و هوا چیست؟

12 . هرچه از نواحی داخلی و کناره ای به طرف کوهپایه های البرز و زاگرس پیش می رویم چه تغییری در دما و

بارش ایجاد می شود؟

13 . کدام بادها عامل اصلی بارندگی هستند؟ رطوبت خود را از کجا می آورند؟ در چه فصلی می وزند؟

14 . مناطق مختلف ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی از چه جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند؟

15 . هوای شرجی چگونه ایجاد می شود؟

16 . مقدار ریزش باران در نواحی بیابانی بیشتر است یا نیمه بیابانی؟

17 . بادهای جنوب شرقی در چه فصلی و از کجا به سمت ایران می وزند؟

درس هشتم

1. بلندی های ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

2. قله های بلند و نوک تیز ایران را نام ببرید.

3. قله آتشفشانی کوه های بلوچستان (جنوب شرقی ایران) را نام ببرید.

درس نهم

1. ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی از جنوب به کجا منتهی می شود؟

2. دریای عمان و خلیج فارس چه اهمیتی برای کشور ما دارند؟

3. آب دریای عمان و خلیج فارس چگونه است؟

4. دریای عمان عمیق تر است یا خلیج فارس؟

5. آب دریای عمان شورتر است یا خلیج فارس؟ چرا؟

6. خور را تعریف کنید.

7. بزرگترین جزایر خلیج فارس را نام ببرید.

8. عامل ارتباط خلیج فارس و دریای عمان چیست؟

9. دریای عمان با کدام اقیانوس در ارتباط است؟

10 . کدام شرکت تأسیسات ماهیگیری بنادر جنوب را اداره می کند؟

4. سرزمین های پست ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی را نام ببرید.

5. سرزمین های پست ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

6. در فاصله کوه های پراکنده ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه عوارضی دیده می شود؟

7. دریاچه ها و باتلاق های ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه ویژگی هایی دارند ؟

8. هریک از رودهای زیر به کجا می ریزند؟

هلیل رود زاینده رود هیرمند

9. باتلاق گاوخونی در کجا واقع شده است؟

درس دهم

1. چرا رویش گیاهی در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی با دشواری روبروست؟

2. وسعت کدام نوع از انواع خاک ها در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی بیشتر است؟

3. پوشش گیاهی در بیشتر نواحی بیابانی و نیمه بیابانی چیست؟

4. در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه نوع درختانی می رویند؟ مثال بزنید.

5. چه مسأله ای در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی برای جلوگیری از گسترش بیابان اهمیت زیادی دارد؟

6. در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه عاملی سبب تبدیل بخش های بزرگی از این ناحیه به بیابان شده است؟

7. چگونه می توان از گسترش بیابان ها ، فرسایش خاک و از بین رفتن گیاهان جلوگیری کرد؟

8. چرا در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی حیوانات از گونه های کمتری برخوردارند؟

درس یازدهم

1. چرا بیشتر ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی کم جمعیت است؟

2. درناحیه بیابانی و نیمه بیابانی جمعیت بیشتر در چه سرزمین هایی متمرکزند؟

3. علل وجود جمعیت زیاد در شهرهای ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی و اطراف آنها چیست؟

4. نواحی کوهستانی مجاور ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی آب مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنند؟

5. در گذشته آب ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چگونه تامین می شد؟

6. در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی زندگی شهری رونق بیشتری دارد یا زندگی روستایی؟ چرا؟

7. در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی شهرها بیشتر در چه مناطقی ایجاد شده اند؟

8. سه شهر پر جمعیت ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی را که در کوهپایه ها واقع شده اند به ترتیب نام ببرید.

9. علت توسعه شهرها در جلگه خوزستان چیست؟

10 . شهر تهران از چه زمانی به عنوان پایتخت انتخاب شد؟ جمعیت این شهر در این دوره چگونه رشد داشته

است؟

11 . گسترش سریع تهران چه مشکلاتی را برای این شهر به وجود آورده است؟

درس دوازدهم

1. مهمترین محصولات کشاورزی ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چیست؟بیشتر در چه سرزمینهایی کشت

می شود؟ چرا؟

2. گیاهان صنعتی ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی را نام ببرید؟

3. میوه های ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی بیشتر چه نوع میوه هایی هستند؟ مثال بزنید.

4. مهمترین محصول صادراتی کشاورزی ایران چیست؟

5. مهمترین مرکز کشت پسته در ایران را نام ببرید؟

6. چرا دامپروری در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی با مشکلات روبه رو است؟

7. درهریک از بخش های بیابانی و کوهپایه ای ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه دامهایی (حیواناتی)نگهداری

می شوند؟

8. ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی از چه نظر دارای اهمیت است؟

9. در کدام قسمت از ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چاه های نفت و گاز وجود دارد؟

10 . از نفت و گاز چاه های خوزستان و کناره های خلیج فارس چگونه استفاده می شود؟

11 . معادن و منابع ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی را نام ببرید؟

درس سیزدهم

1. دو نقش راه های ارتباطی را بنویسید؟

2. راه آهن و راه شوسه در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی بیشتر در چه سرزمین هایی کشیده شده است؟

3. بیشتر راه های ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی به کجا ختم می شوند؟چرا؟

4. چرا در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی راه های هوایی گسترش یافته است؟

5. توسعه خط آهن در سال های اخیر در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه نتیجه ای داشته است؟

6. راه آهن ایران از جهت شمال غرب و شمال شرق با کدام کشورها در ارتباط است؟

درس چهاردهم

1. شکل هندسی فلات ایران چیست؟ چه رشته کوه هایی در اطراف آن قرار دارد؟

2. رشته کوههای اطراف فلات ایران را با ذکر جهت نام ببرید.

3. شکل هندسی فلات ایران را رسم نموده و رشته کوههای اطراف آن را مشخص کنید.

4. در داخل فلات ایران چه مناطقی دیده می شود؟

5. آیا ارتفاع همه نقاط فلات ایران یکسان است؟ توضیح دهید.

6. جلگه را تعریف کنید.

7. ایران کنونی ما شامل چه سرزمین هایی است؟

درس پانزدهم

1. ناحیه معتدل کوهستانی از چه عوارضی تشکیل شده است؟

2. سه بخش مشخص ناحیه کوهستانی را نام ببرید؟

3. بلندترین قله های آتش فشانی آذربایجان را نام ببرید؟

4. رود مرزی ارس در کدام قسمت آذربایجان جریان دارد و مرز کدام کشورها است؟

5. پست ترین نقطه آذربایجان کجاست و چه رودهایی به آن می ریزد؟

6. بلندترین قله ایران چه نام دارد و در کدام رشته کوه واقع شده است و ارتفاع آن چقدر است؟

7. کدام رشته کوه دریای مازندران را از نواحی داخلی ایران جدا می کند؟

8. دامنه های شمالی و جنوبی البرز را با یکدیگر مقایسه کنید؟

9. چرا دامنه های شمالی البرز از پوشش گیاهی جنگلی برخوردار است؟

10 . مهمترین رود دامنه شمالی البرز را نام ببرید؟

11 . مهمترین رودهای دامنه جنوبی البرز را نام ببرید؟

12 . بلندترین قله کوه های خراسان را نام ببرید؟

13 . چرا دامنه جنوبی البرز پوشش گیاهی فقیر دارد؟

14 . رود اترک در کجا جریان دارد و به کجا می ریزد؟

15 . محدوده کوهستان زاگرس را بنویسید؟

16 . رشته کوه های زاگرس چگونه اند؟

17 . جهت عمومی کوه های زاگرس چگونه است؟

18 . زاگرس مرطوب به کدام قسمت این کوهستان گفته می شود؟

19 . قله های بلند زاگرس مرطوب کدامند؟

20 . رودهای پر آب زاگرس مرطوب کدامند؟

21 . زاگرس خشک به کدام قسمت این کوهستان گفته می شود؟ چرا؟

22 . مهمترین رود و مهمترین قله زاگرس خشک را نام ببرید؟

درس شانزدهم

1. در کدام قسمت ناحیه کوهستانی رویش گیاه وجود ندارد ؟ چرا؟

2. پوشش گیاهی در دامنه های کوه های ناحیه معتدل کوهستانی چیست؟

3. پوشش گیاهی غالب در زاگرس مرطوب چیست؟

4. پوشش گیاهی زاگرس خشک را بنویسید؟

5. جنگل های بلوط از چه جهتی دارای اهمیت هستند؟

6. در دامنه های کوهستانی ناحیه کوهستانی چه نوع پوشش گیاهی وجود دارد؟

7. پوشش گیاهی استپ کوهی و علفزارهای دامنه های ناحیه کوهستانی از چه نظر دارای اهمیت هستند؟

درس هفدهم

1. ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه مقدار از مساحت ایران را اشغال کرده است؟

2. ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چه مناطقی از ایران را در بر می گیرد؟

3. ویژگی های آب و هوایی ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی را به طور کلی بنویسید.

4. انواع آب و هوا در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی را نام ببرید.

5. آب و هوای بیابانی داخلی چه مناطقی از ایران را در بر می گیرد؟

6. آب و هوای بیابانی داخلی دارای چه ویژگی هایی است؟

7. چرا در قسمت آب و هوای بیابانی داخلی روز بسیار گرم و شب دما به سرعت کاهش می یابد؟

8. آب و هوای بیابانی کناره ای در چه مناطقی از ایران دیده می شود؟

9. آب و هوای بیابانی کناره ای چه ویژگی هایی دارد؟

10 . چرا در آب و هوای بیابانی کناره ای اختلاف درجه حرارت بین روز و شب و فصول مختلف سال زیاد نیست؟

11 . آب و هوای نیمه بیابانی در چه مناطقی از ایران دیده می شود؟ نام دیگر این آب و هوا چیست؟

12 . هرچه از نواحی داخلی و کناره ای به طرف کوهپایه های البرز و زاگرس پیش می رویم چه تغییری در دما و

بارش ایجاد می شود؟

13 . کدام بادها عامل اصلی بارندگی هستند؟ رطوبت خود را از کجا می آورند؟ در چه فصلی می وزند؟

14 . مناطق مختلف ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی از چه جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند؟

15 . هوای شرجی چگونه ایجاد می شود؟

16 . مقدار ریزش باران در نواحی بیابانی بیشتر است یا نیمه بیابانی؟

17 . بادهای جنوب شرقی در چه فصلی و از کجا به سمت ایران می وزند؟

درس هیجدهم

1. مواد اولیه مورد نیاز صنایع ممکن است چه محصولاتی باشند؟

2. چرا صنایع به انرژی نیاز دارند؟

3. کدام محصولات دامی و کشاورزی موجب ایجاد کارخانه های بزرگ در ناحیه کوهستانی شده اند؟

4. منابع معدنی ناحیه کوهستانی را نام ببرید؟

5. صنایع ناحیه کوهستانی را نام ببرید؟

6. چرا در ناحیه کوهستانی کارخانه های بزرگ صنعتی زیادی وجود دارد؟

7. چرا در ناحیه کوهستانی صنایع غذایی توسعه زیادی یافته است؟

8. چرا صنایع ریسندگی و بافندگی در ناحیه کوهستانی توسعه یافته است؟

9. صنایع دستی مهم ناحیه کوهستانی را نام ببرید؟

10 . چرا صنایع فلزکاری در ناحیه کوهستانی توسعه یافته است؟

11 . کارخانه های بزرگ ناحیه کوهستانی را نام ببرید؟

درس نوزدهم

1. دو علت توسعه شبکه راههای ارتباطی را در ناحیه کوهستانی بنویسید؟

2. کشورهای همسایه ایران که در مجاورت ناحیه کوهستانی قرار دارند را نام ببرید؟

درس بیستم1

1. چهار خصوصیت ناحیه خزری را بنویسید ؟

2. چه عاملی نقش مهمی در آب و هوا و زندگی ساکنان ناحیه خزری دارد ؟

3. چه عواملی در آب و هوای ناحیه خزری موثرند؟

4. چه عواملی موجب ریزش باران فراوان در ناحیه خزری می شود؟

5. چه عاملی گرمای تابستان و سرمای زمستان را در ناحیه خزری معتدل می سازد ؟

6. ناحیه خزری از نظر ناهمواری چگونه سرزمینی است؟

7. ناحیه خزری چگونه با کشورهای مجاور دریای مازندران مربوط می شود ؟

درس بیست ویکم

. بزرگترین دریاچه جهان را نام ببرید؟

2. دریای مازندران در میان کدام کشورها واقع شده است؟

3. فصل صید ماهی در دریای مازندران چه زمانی است؟

4. دریای خزر چه اثری بر اقتصاد کشاورزان ناحیه خزری دارد؟

5. چهار بندر مهم ماهیگیری کناره دریای خزر را نام ببرید؟

6. انواع ماهی هایی را که در دریای خزر صید می شود نام ببرید؟

درس بیست ودوم

1. دما در ناحیه خزری چگونه است؟

2. چه عواملی سبب پیدایش پوشش گیاهی انبوه و چمنزارهای طبیعی در ناحیه خزری شده است؟

3. در ماسه زارهای کناره دریا در ناحیه خزری چه گیاهانی می رویند؟

4. در باتلاق ها و برکه های ناحیه خزری چه جانورانی زندگی می کند؟

درس بیست وسوم

1. ناحیه خزری نسبت به مساحت خود کم جمعیت است یا پر جمعیت؟

2. علت کمی یا زیادی جمعیت در جاهای مختلف ناحیه خزری چیست؟

3. در ناحیه خزری از کناره دریا و جلگه ها به طرف کوهپایه ها و دامنه های البرز چه تغییری در

جمعیت ایجاد می شود؟

4. در ناحیه خزری هر چه از غرب به طرف شرق پیش برویم چه تغییری در جمعیت ایجاد می شود؟

5. چرا در ناحیه خزری زندگی روستایی رونق دارد؟

6. منظور از خانه باغ چیست؟

7. کدام قسمت ناحیه خزری کم جمعیت است؟

8. سد سفیدرود چه مناطقی را آبیاری می کند؟

9. کشت مهم ناحیه خزری چیست؟ بیشتر در چه سرزمین هایی کشت می شود؟

10 . برنج کوهپایه ها چگونه کاشته می شود؟

11 . در ناحیه خزری کدام محصولات کشاورزی کاشته می شود؟

12 . در ناحیه خزری گندم و جو در چه زمین هایی کاشته می شوند؟

13 . در ناحیه خزری هرچه از غرب به طرف شرق پیش رویم شرایط برای کشت کدام محصولات

مساعدتر می شود؟

14 . در جلگ ه خزری پرورش چه نوع دام هایی رواج دارد؟

15 . گله های بزرگ گوسفند و گاو در ناحیه خزری در بین کدام قسمت های ناحیه جابه جا می شوند؟

درس بیت وچهارم

1. وجود بیشتر شهرهای ناحیه خزری در جلگه ها نشانه چیست؟

2. شهرهای ناحیه خزری عمدتاً در کجا بوجود آمده اند؟

3. در ناحیه خزری هر چه از کنار دریا به طرف دامنه های البرز پیش رویم چه تغییری در تعداد شهرها و

جمعیت شهرنشین ایجاد می شود؟

4. صنایع مهم ناحیه خزری از نظر تامین مواد اولیه به چه عواملی وابسته هستند ؟ چرا؟

5. صنایع مهم ناحیه معتدل خزری را نام ببرید؟

6. علت وجود کارخانه های پنبه پاک کنی و پارچه بافی در قسمت شرقی ناحیه خزری چیست؟

7. علت توسعه صنایع چوب و کاغذ را در ناحیه خزری بنویسید؟

8. کارخانه های مهم چوب و کاغذ خزری را نام ببرید؟

9. چند نمونه از صنایع دستی ناحیه خزری را نام ببرید؟

10 . بافت قالی و قالیچه در کدام قسمت از ناحیه خزری رواج بیشتری دارد؟

درس بیست وپنجم

1. چه عاملی شهرهای ناحیه معتدل خزری را به یکدیگر مربوط می سازد؟

2. دو نقش کشتیرانی را در دریای مازندران بنویسید؟

3. کدام بندرها در کار دریانوردی محلی و حمل و نقل دریایی بین ایران و کشورهای مجاور دریای خزر

اهمیت دارند؟

4. تهران و نواحی داخلی فلات ایران به چه وسیله ای به کناره دریای مازندران دسترسی پیدا می کنند؟

 

[ یکشنبه نوزدهم تیر 1390 ] [ 17:40 ] [ عزیز ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

مطالب جغرافیایی وسوالات کتب راهنمایی ومطالب گوناگون دیگر
موضوعات وب
امکانات وب