مهارت
جغرافیا ومطالب گوناگون دیگر 
قالب وبلاگ


اينك متن مقاله :

در چهارده قرن اخير نوشته های بيشمار ادبی شامل كتاب، مقاله ،گزارشات پژوهشی درباره كيفيت معجزه آسای قرآن برشته تحرير در آمده است. دراين نوشته ها فصاحت بيان، فضيلت ادبی، معجزات علمی، سبك و حتي جاذبه آهنگ تلاوت قرآن تشريح شده است. با وجود اين، تحقيق در اعجاز قرآن به علت احساسات بشری، بيطرفانه صورت نگرفته و بسته به عقيده نويسنده برعليه آن قلم فرسايی شده است. چون مطالعات وپژوهش های قبلی به وسيله بشر انجام شده خواهی نخواهی تمايلات ونظرات ضد ونقيض نويسندگان در آنها به چشم مي خورد. اين نوشته ها نتوانسته اند افراد غيرمسلمان را قانع كنند كه قرآن كتاب آسمانی است و دلايل نويسندگان درايشان مؤثر نبوده است. معجزه ای كه در اين رساله پژوهشی ارائه می شود برمبنای اصولی بی چون و چرا و خالي از شك و شبهه و غيرقابل تغيير استوار است بدين ترتيب كه فن كامپيوتر با كشف سيستم اعدادی اعجاز آميز قرآن مدلل می دارد كه قرآن مجيد بدون شك ساخته فكر بشر نمی تواند باشد. خواست خدای توانا بوده است كه اين نظم پيچ در پيچ عددی قرآن مخفی نماند تا تايپ شود كه سرچشمه غيبی قرآن از جانب خداوند متعال است و نيز در عرض گذشت قرون بوسيله ذات او محافظت ميشده و از گزند تغيير، افزايش يا كاهش در امان مانده است. رمزهای اعجاز آميز قرآن منحصراً از اين قرارند:

1- اولين آيه قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» دارای 19 حرف عربی است.

2- قرآن مجيد از 114 سوره تشكيل شده است و اين عدد به 19 قسمت است. (6× 19).

3- اولين سوره ای كه نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمين سوره از آخر قرآن است.

4- سوره علق 19 آيه دارد.

5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.

6- اولين باركه جبرئيل امين با قرآن فرود آمد 5 آيه اولي سوره علق را آورد كه شامل 19 كلمه است.

7- اين 19 كلمه، 76 حرف (4× 19) دارد كه به تعداد «بسم الله الرحمن الرحيم»  است.

 8- دومين باری كه جبرئيل امين فرود آمد 9 آيه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده كه شامل 38 كلمه است. (2 × 19).

9- سومين باركه جبرئيل امين فرود آمد 10 آيه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد كه شامل 57 كلمه است. (3× 19).

10- چهارمين باركه جبرئيل فرود آمد 30 آيه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد كه آخرين آيه آن «بر آن دوزخ 19 فرشته موكلند» می باشد. (آيه 30).

11- پنجمين بار كه جبرئيل فرود آمد اولين سوره كامل «فاتحه الكتاب» را آورد كه با اولين بيانيه قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» (19 حرف) اغاز می شود. اين بيانيه ی 19 حرفی بلا فاصله بعد از نزول آيه «برآن دوزخ 19 فرشته موكلند» نازل شد. اين مراتب گواهي ارتباط آري از شبهه آيه 30 سوره مدثر(عدد 19) و اولين بيانيه قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» (عدد 19) با سيستم اعدادی اعجاز آميز است كه بر عدد 19 بنا نهاده شده است.

12- آفريننده ذوالجلال و عظيم الشأن با آيه 31 سوره مدثر به ما ياد می دهد كه چرا عدد 19 را انتخاب كرده است. پنج دليل زير را بيان مي فرمايد :

الف) بي ايمانان را آشفته سازد.

ب) به خوبان يهود و نصارا اطمينان دهد كه قرآن آسمانی است.

ج) ايمان مومنان تقويت نمايد.

د) تا هر گونه اثر شك و ترديد را از دل مسلمانان و خوبان يهويت و مسيحيت بزدايد.

ه) تا منافقين و كفار را كه سيستم اعدادی قرآن را قبول ندارند رسوا سازد.

13- آفريننده بما بی آموزد كه اين نظم اعدادی قرآن تذكری به تمام جهانيان است (آيه 31 سوره مدثر) ويكی از معجزات عظيم قران است. (آيه 35).

14- هركلمه از جمله آغازيه قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» در تمام قرآن به نحوی تكرار شده كه به عدد 19 قابل تقسيم است، بدين ترتيب كه كلمه ‍‎‎‎‎‏“اسم“ 19 بار، كلمه “الله“  2698بار(42*19)، كلمه “الرحمن“ 57 بار (3*19) وكلمه “الرحيم“ 114بار (6*19)ديده می شود.

15- قرآن 114سوره دارد كه هر كدام از سوره ها با آيه افتتاحيه «بسم الله الرحمن الرحيم» آغاز ميشود به جز سوره توبه (شماره 9) كه بدون آيه معمول افتتاحيه است، لذا آيه «بسم الله الرحمن الرحيم» در ابتدای سوره ها 113 بار تكرار شده است.

چون اين رقم به 19 قابل قسمت نيست وسيستم اعدادی قرآن آسمانی ساخته پروردگار بايد كامل باشد يكصد وچهاردهمين آيه بسم الله را در سوره النمل كه دوبسم الله دارد (آيه 27) (آيه افتتاحيه وآيه 30 )بنابراين قرآن مجيد 114 بسم الله دارد.

16- همانطور كه در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آيه افتتاحيه بسم الله است. هرگاه از سوره توبه شروع كرده آنرا سوره ی شماره يك وسوره ی يونس را سوره ی شماره دو فرض نموده و به همين ترتيب جلو برويم، ملاحظه می شود كه سوره النمل نوزدهمين سوره است (سوره 27) كه بسم الله تكميلی را دارد. از اين نظم نتيجه می گيريم كه قرآني كه اكنون در دست ماست با قرآن زمان پيامبر از لحاظ ترتيب سوره ها يكی است.

17- تعداد كلمات موجود بين دو آيه بسم الله سوره النمل 342(18*19) می باشد.

18- قرآن مجيد شامل اعداد بيشماری است. مثلاً : "ما موسی را براي چهل شب احضار كرديم"، "ما هفت آسمان را آفريديم". شمار اين اعداد در تمام قرآن 285 (15*19) می باشد.

19- اگر اعداد 285 فوق را با هم جمع كنيم، حاصل جمع 174591 (9189*19)خواهد بود.

20- حتي اگر اعداد تكراری را از عدد فوق حذف نماييم حاصل جمع 162146 (8534*19) خواهد بود.

21- يك كيفيت مخصوص به قرآن مجيد اينست كه 29 سوره با حروف رمزی شروع می شود كه معنی ظاهري ندارند، اين علامات در هيچ كتاب ديگرس و در هيچ جايس ديده نمي شوند. اين حروف در ابتدای سوره های قرآن بخش مهمی از طرح اعدادی اعجاز آميز مي باشد كه بر عدد 19 بنا شده است. اولين نشانه اين ارتباط اينست كه 29 سوره از قرآن با اين علامات شروع می شود. تعداد حروف الفبا دراين رموز  14وتعداد خود رمزها نيز  14می باشد. هرگاه تعداد سوره ها(29) وحروف الفبا (14) را با تعداد رمزها (14) جمع كنيم ، حاصل جمع 57 (3*19) خواهد بود.

22- خداوند توانا بما ياد می دهد كه در هشت سوره و سوره های شماره (10، 12، 13، 15، 26، 27، 28، 31) دو آيه اول كه با اين رموز آغاز می شوند حاوی وحامل معجزه قرآن هستند، بايد توجه داشت كه قرآن كلمه “آيه“ را به معنی معجزه بكار برده است. بايد كلمه آيه دارای معانی متعددی باشد كه يكی از آنها معجزه است ونيز بايد دانست كه خود كلمه معجزه در هيچ جای قرآن بكار برده نشده است.

بدين جهت قرآن مناسب تفسير نسلهاي گوناگون بشريت است مثلاً نسلهای قبلی (پيش ازكشف اهميت حروف رمزي قرآن) كلمه آيه رادر اين هشت سوره، آيه نيم بيتی می پنداشتند، ولي نسلهای بعدی كه از اهميت اين رموزبا خبر شدند آيه را به معنی معجزه تفسير كرده اند.

بكار بردن كلمات چند معنايي و مناسب برای همه نسلهای بشر در زمانهای گوناگون خود يكی از معجزات قران است.

23- سوره قاف كه با حرف ق شروع مي شود (شماره 50 ) شامل 57(3*19) حروف ق است.

24- سوره ی ديگری در قرآن حروف ق را در علامت رمزی خود دارد (سوره شورا شماره 42) كه اگر حروف ق را در اين سوره شمارش نمائيد، ملاحظه خواهيد كرد كه حرف ق 57 (3 * 19) بار تكرار شده است.

25- بدين ترتيب در می يابيد كه دو سوره قرآنی فوق الذكر (شماره 50 و 42) به اندازه همديگر (57،57) شامل حرف ق هستند كه مجموع آن دو با تعداد سوره هاي قرآن(114) برابر است. چون سوره ق بدين نحو آغاز می شود : “ق و القرآن المجيد“ تصور حرف ق به معني قرآن مجيد می نمايد و 114 ق مذكور گواه 114 سوره های قرآن است. اين احتساب اعداد آشكار و گويا ، مدلل می دارد كه 114 سوره قرآن، تمام قرآن را تشكيل می دهند و چيزی جز قرآن نيستند.

26- آمار كامپيوتر نشان مي دهد كه فقط اين دو سوره كه با حرف ق آغاز مي شود، دارای تعداد معينی ق (57 مورد ) هستند، گوئی خداوند توانا می خواهد با اشاره و كنايه بفرمايد كه خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره های قرآن با خبر است.

27- يك نمونه در آيه 13 از سوره ق مدلل می دارد كه هر كلمه و در حقيقت هر حروف در قرآن مجيد به دستور الهی و طبق يك سيستم اعدادی بخصوصی كه بيرون از قدرت بشر است گنجانيده شده است اين آيه مي فرمايد “عاد ، فرعون و اخوان لوط“ در تمام قرآن مردمی كه لوط را نپذيرفتند، قوم ناميده مي شوند. خواننده بلافاصله متوجه مي شود كه اگر بجاي «اخوان» در سوره ق كلمه «قوم» بكار برده مي شد چه اتفاقی می افتاد . در اين صورت ذكر كلمه «قوم» به جای «اخوان» ، حرف «ق» در اين سوره 58 بار تكرار مي شد و عدد 58 به 19 قابل قسمت نيست و لذا با تعداد 57 «ق» كه در سوره شورا مطابقت نمی كرد و جمع آن دو با تعداد سوره های قرآن برابرنمی شد، بدين معني كه با جايگزين كردن يك كلمه بجای ديگری نظم قرآن از بين می رود.

28- تنها سوره اي كه با حرف «ن» آغاز می شود، سوره قلم است  (شماره 6) اين سوره 133  «ن» دارد كه به 19 قابل قسمت است ( 7×19).

29- سه سوره اعراف (شماره 7) مريم (شماره 19) و ص (شماره 38) كه با حروف «ص» شروع می شوند، جمعاً 152 حرف «ص» دارند ( 8×19).

30- در سوره طه (شماره 20 ) جمع تعداد حروف «ط» و «هـ» 344 می باشد ( 18 × 19) .

31- در سوره «يس» تعداد حروف «ی» و «س» 285 می باشد ( 15×19).

 32- در هفت سوره 40 تا 46 كه با رمز «حم» شروع مي شوند تكرار حروف 2166 مي باشد (14*19) بنابراين تمام حروف اختصاری كه در ابتدای سوره های قرآن قرار دارند بدون استثناء در روش عدادی اعجاز آميز قرآن شركت دارند. بايد توجه داشت كه اين روش اعدادی قرآن، در مواردی ساده و در خور فهم اشخاص معمولی است، اما در موارد ديگر، بسيار مشكل و پيچيده بوده و برای درك آنها اشخاص تحصيل كرده بايد از ماشينهای الكترونيكی كمك بگيرند.

33- در سوره های شماره  2 و3 و7 و 13 و 19 و30 و31 و 32 كه با رمز «الم» شروع می شوند تعداد حروف الف، لام، ميم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 می باشند ( 1404*19).   

34- در سوره های 20، 26، 27، 28، 36، 42 كه با رمز «طس» يا يكی از دو حرف مزبور (ط، س) آغاز می شوند تعداد دو حرف «ط» و «س» 494 مورد می باشد ( 26*19).

35- در سوره هاي 10و11و12و14و15 كه با رمز «الر» آغاز می شوند تعدا الف، لام، راء به اضافه تعداد ( راء ) تنها در سوره سيزدهم ،9،97 مورد است كه اين عدد قابل قسمت بر عدد 19 مي باشد (511*19).

36- در سوره هايی كه با رمز يكی از حروف “ط“، “س“ و “م“ آغاز می شوند، تعداد حروف طاء و سين و ميم 9177 مورد مس باشد (438*19).

37- در سوره رعد (شماره 13) كه با حرف رمزی “المرا“ آغاز می شود، تعداد حروف (الف، لام، ميم، را ) 1501 مورد می باشد (79*19).

38- در سوره اعراف (شماره 7) كه با حروف رمزی “المص“ شروع می گردد تعداد وقوع “الف“ 2572 مورد ، حرف “لام“ 1523 مورد ، حرف “ميم“ 165 و حرف “ص“ 98 مورد كه جمعاً عدد 5358 بدست می آيد (282*19).

39- در سوره مريم (شماره 19) كه با حروف “كهيعص“ شروع می شود، تعداد حروف (كاف ، ها ، يا ، عين ، صاد) 798 مورد می باشد (42*19).

40- در سوره شورا (شماره 42) كه با حروف “حم عسق “ شروع م شود، تعداد حروف (حا ، ميم ، عين، سين ، قاف ) 570 مورد می باشد (30*19).

41- در سيزده سوره ای كه حرف “الف“ در لغت رمزی آنهاست (سوره های شماره 2، 3، 7، 10، 11، 12، 13، 14، 29، 30، 31، 32 و 15 ) جمع الف های موجود 17499 مورد می  باشد (921*19).

42- در سيزده سوره فوق الذكر جمع حروف “لام“ 1870 مورد می باشد (620*19).

43- در هفده سوره ای كه حروف “ميم“ در لغت رمزی آنها ست (سوره های شماره 2، 3، 7، 13، 32، 26، 28، 29، 31، 30، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46 ) جمع حروف “ميم“ 8683 مورد می باشد (457*19).

درتاريخ ، كتابی سراغ نداريم كه مانند قرآن طبق يك سيستم عددی تنظيم شده باشد بر اين حقيقت علاوه بر 43 بند پيشين ، موارد زير نيز گواه صادقي است:

الف: كلمه “الله“ 2698 مرتبه در قرآن تكرار شده كه مضربي از عدد 19 است (142*19 ) و تعداد حروف “بسم الله الرحمن الرحيم“ نيز 19 مورد می باشد. مسئله جالب اينكه در سوره اخلاص بعد از “قل هو الله احد “ جمله ی “الله الصمد“ آمده در صورتي كه اگر “هو الصمد“ می آمد ، جمله صحيح بود. از نظر دسترو زباني بايد “هو“ می آمد اما با اين حال “الله“ آمده است ، اگر بجاي “الله“، “هو“ می آمد، سيستم رياضی قران بهم مي ريخت و اين مسئله شباهت زيادي دارد به همان “اخوان“ و “قوم“ در سوره “ق“.

ب: مورد جالب ديگر در سوره مريم حروف مقطعه كهيعص مي باشد كه به صورت حروف آغازين آمده است، اين حروف در سوره مريم، بصورت جداگانه، با اين تعداد بكار رفته اند: حرف “ك“ 137 مرتبه، حرف “ه“ 168 مرتبه، حرف “ی“ 345 مرتبه، حرف “ع“ 122 مرتبه، حرف "ص“ 26 مرتبه. جمع اين ارقام به اين صورت است:

345+ 168+137+122+26= 798 كه مضروب عدد 19 مي باشد (42*19) يعنی مجموع تكرار حروف پنجگانه (ك، ه ، ي ، ع ، ص،) سوره مريم (سوره شماره 19) علاوه بر آنكه برعدد 19 (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحيم ) قابل تقسيم است، بر عدد 14 (كه تعداد حروف مقطعه است) نيز قابل تقسيم می باشد (798=57*14).

پ: در قرآن بعضي از كلمات با كلمه هاي ديگر كه از نظر معنی با همديگر تناسب دارند يكسان به كار رفته اند، مثلاً :

1- كلمه “حيوه“ 145 بار با مشتقات آن در قرآن بكار رفته است و به همان تعداد (145 بار) كلمه “موت يا مرگ“ با مشتقاتش بكار رفته است.

2- كلمه “دنيا “ 115 بار و كلمه “آخرت“ هم 115 بار بكار رفته است.

3- كلمه “ملائكه“ 88 بار در قرآن آمده است و كلمه “شياطين“ نيز به همان تعداد 88 بار بكار برده شده اند.

4-“حر“ يعنی گرما 40 بار و كلمه “برد“ يعنی سرما نيز 40 بار بكار برده شده اند.

5- كلمه “مصائب“ 75 بار و كلمه “شكر“ نيز 75 بار

6- كلمه "زكات" 32 بار و كلمه “بركات“ نيز 32 بار.

7- كلمه “عقل“ ومشتقات آن 49 بار و كلمه “نور“ نيز با مشتقاتش 49 بار.

8- كلمه “يوم “ به معنی روز و “شهر“ به معنی ماه در قرآن به ترتيب 365 بار و 12 بار بكار رفته اند.

9- كلمه “رجل“ به معنی مرد 24 بار و كلمه “امرأه “ به معنی زن نيز 24 بار در قرآن بكار رفته اند.

10- كلمه “امام“ بصورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن آمده است.

آيا اينها تصادفي است؟

ت: تفاوتهايي درحدود يك ده هزارم. ضمن بررسی سوره مريم و زمر ديدم كه نسبت “درصد“ مجموع حروف ( ك، ه ، ي ، ع، ص) در هردو سوره مساوی است با اينكه بايد در سوره مريم بيش از هر سوره ديگر باشد زيرا اين حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مريم قرار دارد. اما هنگاميكه محاسبات مربوط به نسبت گيری حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد كه نسبت مجموع اين حروف در سوره مريم يك ده هزارم (0001/0 ) بيش از سوره زمر است. اين تفاوتهای جزئی راستی عجيب و حيرت آوراست.


[ سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ ] [ 22:58 ] [ عزیز ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

مطالب جغرافیایی وسوالات کتب راهنمایی ومطالب گوناگون دیگر
موضوعات وب
امکانات وب